இந்தியாவிற்கு உண்மையான உழைப்பாளிகள் தேவைப் படுகிறார்கள். நீங்கள் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் உழைக்க தயாராக இருந்தால் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.
இந்தியாவிற்கு உண்மையான உழைப்பாளிகள் தேவைப் படுகிறார்கள். நீங்கள் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் உழைக்க தயாராக இருந்தால் எங்களை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.


BE/BTECH/MCA/MBA /ANY DEGREE/ SSLC/+2/DIPLOMA/ITI Experienced/ Freshers...
For any job / All jobs, send CV / Resume to:  nsugavanam@gmail.com 
or sugaemployment@gmail.com

www.sugaconsulting.in
www.suga-consulting-services.com  Contact N.Sugavanam. SUGA Employment Services, ( a Division of SUGA Consulting Services), Office No,26, TNHB Complex, 180, Luz Church Road, Mylapore, Chennai - 600004

Mobile: Airtel: 99400-58497, BSNL: 94454-37117, Vodafone: 91768-71191, 99623-11627, 91766-11627

http://www.facebook.com/pages/Chennai-Jobs/173094996100021

http://suga-employment-services.blogspot.com/